? .: Biorad - Apiterapija :.
 
 

ZLATNA KREMA PROTIV BOLOVA

Sastav kreme je p?elinji vosak, ekstra djevi?ansko maslinino ulje, ulje od ko?tica marelice, bagremov med, propolis i eteri?na ulja. Krema ne sadr?i kemijske emulgatore, punila, konzervanse i mirise!

Ekstra djevi?ansko maslinino ulje bogato je vitaminima i esencijalnim masnim kiselinama, posebice alfa-linolenskom kiselinom koja dubinski hrani i obnavlja ko?u.

Maslinino ulje stimulira mikrocirkulaciju, ima ljekovit u?inak i poti?e zacjeljivanje, a kreme nastale od njega idealne su za osobe koje imaju problema sa suhom i perutavom ko?om, osobito u zimskim mjesecima, kada su i potrebe ko?e poja?ane.

Ekstra djevi?ansko maslinino ulje sadr?i i oleuropein koji ?titi stani?nu ovojnicu i me?ustani?ni prostor. Znanstvena istra?ivanja su pokazala da se oleuropein rastvara i u vodi i u lipidima te da povoljno djeluje i na me?ustani?ni prostor i na biolo?ke membrane, ?to ih je navelo na zaklju?ak da ovaj spoj “uvelike obe?ava” kao sastojak u kozmeti?kim proizvodima.

Nau?na istra?ivanja pokazala su da maslinovo ulje sadr?i isti sastojak kao i lijek 'Brufen', odnosno ibuprofen. To zna?i da bi primjena maslinovog ulja mogla pomo?i kod efekata reume i sr?anih oboljenja, ba? kao ?to se i ibuprofen koristi za reumu, bolove, kod upalnih procesa i sli?no.

Ulje ko?tica marelice od davnina je poznato kod nekih plemena iz Novog Meksika koji ?ak niti u dana?nje doba ne poznaju bolesti kao ?to su karcinom i artritis. Naime, ulje ko?tica marelice sadr?ava amigdalin s laetrilom ili vitaminom B17, ?ije komponente, slobodni cijanidi i benzaldehid razaraju kancerogene stanice.

I p?elinji vosak je veoma cijenjen u kozmeti?koj industriji: ima protuupalna svojstva pa je u narodnoj medicini poznat po lije?enju rana i ko?nih bolesti. Propolis ima potpuni lokalni anesteti?ki u?inak kao lidokain, a ja?i od kokaina i prokaina. Djelovanje protiv bolova pokazuje aplikacijom na oboljelo mjesto ili kada se oralno unosi u organizam.

Krema stvara lagani za?titni film na ko?i, polako i dugotrajno djeluju?i u smirivanju bolova. Budu?i da poti?e epitelizaciju o?te?ene ko?e efikasna je kod dekubitusa, hematoma, nakon uboda komarca, pucanja ko?e, i drugih iritacija na ko?i.

Vrlo je djelotvorna kod upalnih procesa na ko?i i sluznici kao i gljivi?nih infekcija. Visoka koncentracija prirodnih aktivnih komponenti djeluje na brzu neutralizaciju bolova u zglobovima i olak?ava pokretljivost. Dugotrajnijom primjenom pozitivno utje?e i na dublje pozicije u tkivima pa se kvalitetnije rje?ava problem bolnih i uko?enih zglobova,bolova u vratu, reumatizma, i?ijasa, artritisa, bolova u mi?i?ima, preforsiranosti (upala) mi?i?a,strija, migrena (masa?om u sljepoo?nice), problema s cirkulacijom, upalnih stanja ko?e.

ISKUSTVA IZ PRAKSE

Klijenti koji su koristili kremu bili su razli?itih dobnih skupina, spolova i zdravstvenih tegoba.

Mladi? koji je ina?e aktivni sporta? nakon distorzije (uganu?a) sko?nog zgloba, isprobao je kremu po preporuci svoje bake koja je imala problema s reumom. Oporavak je obzirom na te?inu i ozbiljnost problema bio iznena?uju?e brz, a krema je pomogla da se hematom i oteklina br?e povuku. Bila sam iznena?ena kada sam ?ula da je krema u svega nekoliko dana pomogla u uklanjanju otoka i hematoma i omogu?ila tom mladom ?ovjeku povratak u sportsku ili kakvu drugu uobi?ajenu dnevnu aktivnost. Njegova baka, nakon dugogodi?njeg iskustva s reumom i polugodi?nje svakodnevne primjene kreme ka?e da zglobovi vi?e nisu uop?e bolni, i da osje?a bolju pokretljivost.

Gospo?a srednjih godina koja je imala dugogodi?nje bolove ramenog zgloba od kada je po?ela koristiti kremu prestala je piti analgetike (u po?etku je koristila i injekcije jer su bolovi bili vrlo jaki).

Na?alost, danas je osteoporoza bolest epidemijskih razmjera, poga?a i ?ene i mu?karce. Uz osteoporozu se ?esto javljaju i druge kroni?ne bolesti, koje dodatno uni?tavaju ko?tani sustav, kao osteoartritis (upala zgloba), ali obje bolesti mogu postojati i istovremeno.

Imala sam velik broj klijentica upravo s tim problemom koji je kompleksan jer su bolovi kroni?ni i kako je dosta ljudi opisalo nisu toliko ovisni od dnevne aktivnosti, naravno da lagana ?etnja svakome ?ini dobro, no komentari su ?esto bili od prilike: ? ?ta god radim boli, sjedala,le?ala, ?etala bol je uvijek prisutna, samo je intenzitet razli?it.“ Nakon upotrebe kreme povratne informacije od strane klijentica bile su vi?e nego zadovoljavaju?e, bol u kralje?nici, kukovima i zdjelici gotovo je u potpunosti nestala ili kako mi je re?eno: ? ponekad se javi nakon usisavanja, cjelodnevnog izleta, kopanja po vrtu ili no?enja punih vre?ica s tr?nice...“

Sasvim neo?ekivano, krema je pomogla i klijentici koja je imala problem bolnih i uraslih noktiju na nogama.
Uglavnom, krema se je pokazala i boljom nego ?to sam o?ekivala, i mnogima je pomogla kod simptoma:neuralgijske boli (po nalazima lije?nika naj?e??e neuralgije trigeminalnog ?ivca), neuropatske boli kao i ostalih bolnih stanja i sindroma, bolova zbog lumbaga, i?ijasa, uko?enog vrata, osteoporoze, osteopenije,boli u donjem dijelu le?a,upalnih reumatskih bolesti (reumatoidni artritis, ankilozantni spondilitis, giht), operacije kuka,distorzije ligamenata, is?a?enja ramenog zgloba, bolova u koljenu, mi?i?no-ko?tanih bolesti raznih uzroka, bolesti kralje?nice (spondilolisteza, uklje?tenje diska-discus hernia i lumbarna spinalna stenoza), artroza, umora,boli,zako?enosti,deformacija,upala tetiva...

Krema je u potpunosti ispunila svoj ?zadatak“ potpuno uklanjanje boli ili barem ubla?avanje osje?aja boli. I dok je prilikom lije?enja osje?aja boli medikamentima va?no prona?i pravi uzrok boli (dijagnoza) a nakon toga izabrati najbolji na?in za lije?enje boli, za primjenu Zlatne kreme protiv bolova uzrok boli nije toliko bitan, a rezultati iznena?uju?i.

Five short hair extensions styles: black short hair extensions uk. Short hair to the ear, will make your temperament hair extensions sale double, fluffy and natural, casual and literary, simple and simple, a short-looking short hair wigs.