KREMA NA BAZI MENTOLA

Sastav: djevi?ansko maslinino ulje, p?elinji vosak, eteri?na ulja. Ne sadr?i kemijske emulgatore, punila, konzervanse i mirise!

Indikacije za upotrebu kreme na bazi mentola su:
vrtoglavice, migrene, osje?aj umora
fizi?ki, mentalni, emocionalni umor
?ok, trauma
mu?nine uzrokovane putovanjem (kinetoze)
probavne smetnje, gr?evi probavnog trkta, crijevne viroze, mu?nina i povra?anje
bolovi i sportske ozljede
ciroza, jetrena insuficijecija, hepatitis

bolovi u kralje?nici, bolovi u vratu, ramenima, neuralgije, glavobolje, reumatske bolesti, tendinitis
respiratorne infekcije, rinitis, sinusitis, otitis
niski krvni pritisak
antipruritik- sredstvo protiv svrbe?a raznih etiologija (ubod, urtikarija, ekcem, vodene kozice)

Jedno od najva?nijih djelovanja jest da djeluje analgetski i anesteti?ki kod svih vrsta boli. Pokriva bol kod glavobolje uzrokovane niskim krvnim pritiskom, kod svih vrsta migrena i pogotovo kod sportskih ozljeda.
Kod glavobolje se umasira na podru?je svake sljepoo?nice malo na podru?je tjemena i na zatiljak.

Kod problema sa probavom, bilo da se radi o kroni?nim problemima ili o akutnoj boli i gr?evima u podru?ju trbuha uzrokovanoj nekom infekcijom virusnog ili bakterijskog podrijetla mje?avine lagano izmasirati podru?je trbuha i ponavljati postupak svakih sat vremena.

Kod respiratornih infekcija gornjeg respiratornog sustava krema se nanosi na podru?je sinusa, uz korijen nosa te iza u?ne ?koljke ( ukoliko postoji infekcija uha) od tri do pet puta dnevno u tankom sloju. U slu?aju da se infekcija pro?irila na donje respiratorne organe ma?ite u tankom sloju gornji dio le?a i prsa tri do pet puta dnevno.

Osobe koje pate od mu?nina prilikom putovanja (kinetoze) mogu namazati kremu u tankom sloju na podru?je zape??a i na sredinu svakog stopala.

Kod problema s pro?irenim venama, eteri?no ulje mente u kombinaciji s ostalim sastavnicama kreme smanjuje nastanak edema (oteklina ispunjena teku?inom).
Krema na bazi mentola?ima izrazito jako protuupalno djelovanje te pove?ava ?vrsto?u i smanjuje propusnost kapilara. Jednostavnije re?eno, smanjuje izlazak teku?ine u me?ustani?ni prostor i nastanak lokalnih edema.
Krema tako?er poma?e kod svih vrsta opeklina bilo kod nezgoda ili pretjeranog izlaganja suncu.

Ukoliko ?elite poja?ati u?inak hla?enja kremu mo?ete nje?no umasirati u ko?u i tada tretirani dio namo?iti vodom.

ISKUSTVA IZ PRAKSE

Mu?karac srednjih godina, dugogodi?nji pu?a?, dijagnoza: ?Kroni?na opstruktivna plu?na bolest (KOPB)“.To je progresivna bolest plu?a, karakterizirana smanjenjem protoka zraka kroz di?ne putove. Osnovni simptomi bolesti su ka?alj, iska?ljavanje i ote?ano disanje u naporu. Vrlo ?esto, osobe starije ?ivotne dobi povezuju simptome s gubitkom kondicije, a ka?alj tretiraju kao normalnu pojavu kod pu?a?a "jer je dobro da se plu?a ?iste". Glavni uzrok nastanka ove bolesti je pu?enje, aktivno ili pasivno, koje u odraslih pove?ava rizik za 10-43%. ?injenica je da se cigareta nije ?elio odre?i ?ak niti nakon takve dijagnoze. O?te?enje plu?a do kojeg dolazi uslijed KOPB-a ne mo?e se popraviti.

U po?etnim fazama bolesti javljaju se zaduha (ote?ano disanje) i povremeni napadaji ka?lja. U prvi mah, mnogi ljudi ?ak niti ne znaju da imaju KOPB. Po?etni simptomi uklju?uju op?i osje?aj bolesti, sve izra?eniji kratki dah, ka?ljanje i hripanje. Me?utim kako bolest napreduje, simptomi se sve vi?e pogor?avaju.

Svima nam je jasno da je u slu?aju takve bolesti najva?nije odmah prestati pu?iti! Dokazano je da je to naju?inkovitija i najisplativija intervencija u cilju smanjenja rizika od nastanka te?ih o?te?enja ili usporenja napredovanja bolesti. ?to se ti?e terapijskih razlika, obi?no na temelju simptoma i poreme?aja plu?ne funkcije utvr?ujemo stupnjeve KOPB-a (blagi, umjereni i te?ki oblik), prema ?emu se individualno za svakog oboljelog odre?uje i medikamentozna terapija. Na?alost, trenutno ne postoji lijek za KOPB. Me?utim postoji niz na?ina lije?enja kojima se mogu ubla?iti simptomi.

There will be people who will fall in love at first sight, and there will be hair extensions that make you fall in love at first sight. For example, the following short clip in hair extensions for girls, the first sight you see, you will be hair wigs determined to cut, each one is good to see The word is poor, and these beautiful and unspeakable remy hair extensions hairstyles are sneak peek.

Osnovnim lijekovima smatraju se bronhodilatatori koji dovode do ?irenja di?nih putova. U ovome slu?aju krema na bazi mentola djelovala je iznena?uju?e dobro, olak?ala disanje i smanjila ka?alj a prvi rezultati njezinoga djelovanja bili su primije?eni ve? par sati nakon njezine primjene.U?estali problem je i ka?alj. Ka?ljanjem se nastoji odstraniti tvari iz di?nih putova. Ponekad bolesnici ka?alj poistovje?uju s bronhitisom (naj?e??e bakterijskim) i sugeriraju?i lije?nicima odre?uju terapiju antibioticima te razli?itim sredstvima koji poti?u iska?ljavanje.

Tako je bilo u nekoliko slu?ajeva, no ka?alj je bio gotovo svakodnevno prisutan bez obzira na lije?enje, a test na alergije bio je negativan.Krema je pomogla kod svih vrsta ka?lja (laringelanog, trahealnog, kod bronhitisa, astmatskog ka?lja, ka?lja s primjesama krvi, ka?lja kod sr?anih bolesti te ka?lja kod fibroze plu?a.Kod postoperativnih oporavaka smanjila je ?bolove reza“ i suzila o?iljak. Kod starijih operativnih zahvata omek?ala je rez i smanjila dugogodi?nju hiperpigmentaciju ko?e.Niti uspjeh u tretmanu pro?irenih vena nije izostao! Pri tome “naravno“ ne mislim da su vene nestale ali smanjili su se bolovi i otekline.

Bitno je naglasiti da se tretiranje bolnih mjesta ne smije masirati niti jace trljati jer to je jedan od uzroka odvajanja tromba od stijenke vene! Kremu je znaci dovoljno lagano nanijeti na oboljelo mjesto. Krema i na taj na?in djeluje protuupalno i prodire u ko?u u?vr??uju?i stijenke vena. Tako?er se pokazala djelotvornom kod i??a?enja,uganu?a,oteklina,nakon uboda insekata, kod dijabeti?ara koji imaju problema sa stopalima, slabom cirkulacijom pa i kod urastanja nokta.